svenska
Lyssna
MENY

På engelska/In English: Hotade kulturarv – förstörda städer: Nimrud

30 november 2023, kl. 18:00 - 19:30

Välkommen till en serie föredrag och samtal på temat hotade kulturarv. Denna kväll ger Eva Miller, historiker vid London University College, oss en inblick i Nimruds sista ögonblick som en levande stad. Och hur det arbete som kulturarvsspecialister, konstnärer och forskare utför hjälper oss att förstå hur förstörelsen av en stad - även en förstörd sådan - också är en förstörelse av mänskliga samhällen, minnen och sätt att leva. 

Var: Medelhavsmuseet
Pris: 100 kr med årskort, 150 kr utan årskort
Ytterligare information: För köp av årskort, följ länken nedan. Har du inget årskort behöver du lösa en dagbiljett för att ta del av utställningarna. Dagbiljetten löser du på plats på museet.
Plats på museet: Hörsalen
evenemangsbild

Köp biljett här

FÖRSTÖRDA STÄDER – OM MEDVETEN FÖRSTÖRELSE AV KULTURARV I KRIG OCH KONFLIKT 

Palats, tempel, gravmonument eller hela städer – i krig och konflikt är det en vanlig strategi att förstöra andras kulturarv. Det sker i Ukraina och Afghanistan idag, och det skedde i Karthago och Palmyra för tusentals år sedan.  

I denna föredragsserie får vi lära oss mer om några av de mest kända medvetna förstörelserna genom tiderna. Vem låg bakom förstörelsen, varför var platsen viktig och vad händer där idag? Tillsammans med forskare och Världskulturmuseerna får vi lära oss mer om platser som har betytt mycket och vad som driver en individ, en grupp eller en hel nation till att förstöra någons kulturarv.  

FÖRSTÖRELSEN AV NIMRUD, I ANTIKEN OCH I MODERN TID. ASSYRISK STAD - IRAKISKT ARV

I mars 2015 släpptes filmer som visade hur terrorister skadade den historiska platsen Nimrud. De körde bulldozrar in i arkeologiska lämningar och detonerade sprängämnen. Under antiken var Nimrud känd som Kalhu, en gång huvudstad i det gamla assyriska riket. Idag ligger platsen strax utanför Mosul i Irak.   

Detta var inte första gången som Nimrud hade förstörts av en erövrande styrka. I slutet av 600-talet före vår tideräkning plundrades staden av sina fiender. Förstörelsen markerade slutet för det assyriska riket i Mellanöstern. Nimrud förvandlades till en ruinhög för att aldrig bli bebodd igen.   

Med hjälp av både skriftliga källor och arkeologi får vi en inblick i Nimruds sista ögonblick som en levande stad. Årtusenden senare har internationella reaktioner på förstörelsen av forntida platser kritiserats för att centrera västerländsk skräck vid förlusten av "världsarv", där gamla byggnader får lika mycket, om inte mer, uppmärksamhet än lidande människor. Ändå kan arbete som irakiska kulturarvsspecialister, konstnärer och forskare utför, hjälpa oss att förstå hur, precis som i antiken, förstörelsen av en stad - även en förstörd sådan - också är en förstörelse av mänskliga samhällen, minnen och sätt att leva.  

Vänligen notera att föredraget ges på engelska.  

Eva Miller är British Academy Postdoctoral Fellow vid historiska institutionen vid University College London. Hennes forskning fokuserar på hur det gamla förflutna i Mellanöstern, och föremål som upptäckts i Irak och Egypten, har använts av moderna västerländska kulturer för att skapa sina egna identiteter, antingen genom identifiering, utställningar, kulturell appropriering eller historiska berättelser.  

Föredragen ges i samarbete med Svenska Unescorådet. Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco.  

IN ENGLISH: THE DESTRUCTION OF NIMRUD, ANCIENT AND MODERN - ASSYRIAN CITY, IRAQI HERITAGE 

In March 2015, videos were released showing how terrorists damaged the historic site of Nimrud. They drove bulldozers into archaeological remains and detonated explosives. In ancient times, Nimrud was known as Kalhu, once the capital of the ancient Assyrian Empire. Today, the site is located just outside Mosul in Iraq.  

This was not the first time that Nimrud had been destroyed by a conquering force. At the end of the 7th century BCE, the city was plundered by its enemies. The destruction marked the end of the Assyrian Empire in the Middle East. Nimrud was turned into a pile of ruins, never to be inhabited again. 

With the help of both written sources and archaeology, we get an insight into Nimrud's last moments as a living city. Millennia later, international reactions to the destruction of ancient sites have been criticized for centering Western horror at the loss of "world heritage," where ancient buildings receive just as much, if not more, attention than suffering people. Yet, the work of Iraqi heritage specialists, artists and scholars can help us understand how, just as in ancient times, the destruction of a city – even a destroyed one – is also a destruction of human communities, memories and ways of life.

Eva Miller is a British Academy Postdoctoral Fellow in the History Department at University College London. Her research focuses on how the ancient Middle Eastern past, and objects discovered in Iraq and Egypt, have been used by modern Western cultures to forge their own identities, whether through identification, exhibition, appropriation, or historical narrative. 

The seminar is arranged in collaboration with the Swedish National Commission for UNESCO.

Fler tillfällen i serien Hotade kulturarv – Förstörda städer

14 november –Palmyra - med Anas Al Khabour 

21 november –Karthago - med Kenneth Silver 

12 december –Sandby borg - med Helena Victor  

Övriga program under temat Hotade kulturarv

19 november – Ukraina – att skydda kulturarv i krig 

23 november - boksamtal Förgör de falska gudarna - Palmyra och kriget mot kulturarvet  

Världskulturmuseerna arbetar med att öka medvetenheten kring hotade kulturarv, kulturarvsförstörelse och den illegala handeln med kulturföremål. https://www.varldskulturmuseerna.se/projekt/hotat-kulturarv/

Årskort

Köp årskort här

Årskort kostar 140 kr, gäller i 365 dagar från inköpsdatum och ger inträde till Världskulturmuseernas fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg.

Årskortet ger också, bland annat, rabatterat pris på flera programpunkter och specialutställningar.