svenska
Lyssna
MENY

Utställningsöppning BeLonging – Michael Rakowitz och Medelhavsmuseets samling - In English

30 september 2023, kl. 11:30 - 16:00

Konstnären Michael Rakowitz inviger utställningen BeLonging och berättar om sitt konstnärskap. Michael Rakowitz är en multimediakonstnär, kanske mest känd för sina stora färgglada skulpturer och fresker gjorda av livsmedelsförpackningar och tidningar.

Var: Medelhavsmuseet
Pris: Utan avgift. Vänligen notera att du behöver årskort eller dagbiljett för att ta del av utställningen.
Ytterligare information: För köp av årskort, följ länken nedan. Har du inget årskort behöver du lösa en dagbiljett för att ta del av utställningarna. Dagbiljetten löser du på plats på museet.
Utställningsbild till BeLonging
"Genom lekfulla, provokativa grepp försöker en skulptör återerövra ett förlorat Irak", så börjar New York Times artikel om konstnären Michael Rakowitz
 
I utställningen BeLoging på Medelhavsmuseet visas konstverk av Michael Rakowitz i dialog med fornföremål från Mesopotamien ur Medelhavsmuseets samlingar. Med anspelning på fornföremåls och flyktingars ibland dolda ursprung skapar Rakowitz skulpturer av livsmedelsförpackningar och nyhetsartiklar från Mellanöstern som återfinns i USA. Konstverken ger därmed plats både åt de forntida föremålen och åt de människor som skapade och sörjde för dem.  
 
“Tillsammans avspeglar de utställda föremålen gemensamma erfarenheter av plats, längtan och tillhörighet. I forntid och nutid”, säger curator Ninhursag Tadaros.
 
Michael Rakowitz (f. 1973, New York, USA) är en irakisk-amerikansk konstnär verksam i Chicago, USA. Han är känd för sina installationer, skulpturer och multimediaprojekt där han väver samman komplexa berättelser och belyser den spända relationen mellan det globala Väst och Mellanöstern. Han uppmärksammar både förlusten av Mellanösterns kulturarv och det mänskliga lidandet till följd av krig, politiska omvälvningar och utländsk ockupation. Han strävar efter att tillföra komplexitet i det befintliga narrativet kring kulturarv, pågående kolonisationskrafter, koloniala- och postkoloniala diskurser. Han berör även den obekväma spänningen mellan bevarande och förstörelse i modern arkeologi och kulturarvsförvaltning. Hans verk uppmanar till omvärdering av relationen mellan gästfrihet och fientlighet, härkomst och expropriering. 
 
I efterdyningarna av den amerikanska invasionen i Irak 2003 plundrades Iraks Nationalmuseum och omkring 15 000 föremål stals. Konstnären Michael Rakowitz (f. 1973) påbörjade 2007 projektet The invisible enemy should not exist i vilket han åtagit sig att återskapa de över 7 000 föremål som fortfarande saknas. Materialen som Rakowitz använder – livsmedelsförpackningar och arabiska och assyriska tidningar som importerats till USA – är samtida och kopplar till mat som en symbol för överlevnad, motstånd och glädje. Samtidigt reflekterar konstnären kring krigets verkliga pris, både kulturellt och humanitärt, i videoverket The Ballad of Special Ops Cody (Balladen om Specialförbandsoperatör Cody).
 
Utställningen är en del ett examensarbete inom Curating Art, International Master's Program vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. 
 
Utställningen görs i samarbete med Stockholms universitet. 
 
Dagens program
 
kl. 11:30 Publik öppning av utställningen & mingel med välkomsttal av konstnär Michael Rakowitz och curator Ninhursag Tadaros.
 
kl. 13:30 Panelsamtal med Maria Dahlström, Michael Rakowitz, Ninhursag Tadaros. 
Samtalsledare: Nathalie Besèr f.d. Mellanösternkorrenspondent på DN och TT. 
Biljetter hämtas ut på plats på lördagen i receptionen på Medelhavsmuseet. 
 
kl 15:00 Konstnärssamtal i Bagdad café med Nathalie Besèr.
Biljetter hämtas ut på plats på lördagen i receptionen på Medelhavsmuseet. 
 
Läs hela artikeln om Rakowitz i New York Times här. 

IN ENGLISH

"Through playful, outraged interventions, a sculptor seeks to reclaim a lost Iraq".
So begins the New York Times article on artist Michael Rakowitz.
 
In the exhibition BeLonging at the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities, works by Michael Rakowitz are shown – for the first time in Sweden – in dialogue with other displaced Mesopotamia artifacts. Alluding to museum artifacts’ and refugees’ sometimes veiled origin, Rakowitz creates sculptures from Middle Eastern food packaging and newspapers found in the United States. The works thus give form to both the ancient objects and the people who created and cared for them.  
 
"Together they reflect shared experiences of place, longing and belonging. In the past and present" says curator Ninhursag Tadaros.
 
Michael Rakowitz (b. 1973) is a Chicago-based Iraqi-American artist. He describes his work as an intersection between problem-solving and troublemaking. Known for his installations, sculptures and multimedia projects where he weaves together complex histories, he shines light on the tense relation between the Global West and the Middle East. Rakowitz highlights both the loss of Middle Eastern cultural heritage and the human suffering imposed by war, political upheaval, and foreign occupation. He strives to complicate the current narrative around cultural heritage, ongoing forces of colonization, as well as colonial- and postcolonial discourses. He touches upon the fraught relationship between preservation and destruction in modern archaeology and cultural heritage work.
The exhibition is part of a degree project within Curating Art, International Master’s Program at the Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University. In collaboration with Stockholm university. 
 
Program of the day
 
11:30 Public opening of the exhibition and mingle with artist Michael Rakowitz and curator  Ninhursag Tadaros.
 
13:30  Panel with Maria Dahlström, Michael Rakowitz, Ninhursag Tadaros. 
Moderator: Nathalie Besèr. Tickets will be available to retrieve at the reception at the Mediterranean museum on the day of the opening. 
 
15:00 Artist talk in Bagdad café with Michael Rakowitz and Nathalie Besèr. Tickets will be available to retrieve at the reception at the Mediterranean museum on the day of the opening.
 
Read the full article on Rakowitz in the New Yorker here.
 

Årskort

Köp årskort här

Årskort kostar 140 kr, gäller i 365 dagar från inköpsdatum och ger inträde till Världskulturmuseernas fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg.

Årskortet ger också, bland annat, rabatterat pris på flera programpunkter och specialutställningar.